Endoskopická sekce ČGPS
www.laparoskop.cz

Domů  >  Odborné informace

K nedožitým třiašedesátinám
prim. doc. MUDr. Zdeňka Holuba, CSc.

8. dubna 2010 zemřel po dlouhé těžké nemoci přednosta gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice na Kladně prim. doc. MUDr. Zdeněk Holub, CSc. Kdybych měl vyslovit jedno slovo, které mě napadá při vzpomínce na našeho kolegu, bylo by to slovo „pracovitost“.

Primář Holub absolvoval obor stomatologie v roce 1970 a obor všeobecného lékařství v roce 1972 na FVL UK v Praze. Jeho odborná kariéra začala na gynekologicko-porodnickém oddělení NsP Rakovník, v roce 1981 se stává primářem ve Slaném a od roku 1984 je primářem gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice na Kladně. V letech 1974 a 1978 skládá atestace I. a II. stupně z oboru a v roce 1990 obhajuje kandidátskou práci z oboru gynekologie a porodnictví na téma „Klinické zkušenosti z činnosti Centra onkologické prevence“. Habilitační řízení na 1.LF UK v Praze končí obhajobou habilitační práce na téma „Úloha laparoskopické hysterektomie v operační léčbě chorob ženského reprodukčního systému“ v roce 2000 a v roce následujícím je jmenován docentem pro obor gynekologie a porodnictví.

V průběhu celé své kariéry byl velmi komunikativní a o své zkušenosti a názory se podílel se svými kolegy. Zvláště jeho mladší kolegové s láskou vzpomínají na jeho přátelské, citlivé a přitom pevné vedení a spolupráci s ním.

Zdeněk Holub byl velmi sečtělý a jeho znalosti byly rozsáhlé. Tomu odpovídá jeho rozsáhlá publikační činnost zahrnující více než sto odborných publikací, z toho většinu v databázi Medline nebo Curent Content v časopisech českých a zahraničních s impact faktorem nebo časopisech peer review. Byl autorem tří a editorem dvou odborných monografií. Přednášel v mnoha zemích světa. Měl cit pro aktuální témata našeho oboru a je tak na počátku vývoje endoskopických technik, vhodného zařazení minimálně invazivní chirurgie do oblasti onkologie a v poslední době vhodné léčby děložních myomů ve vztahu k reprodukčním plánům pacientek.

Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice na Kladně vede na klinické úrovni, významná je jeho pedagogická činnost. Poskytuje prostory gynekologického oddělení na Kladně k provádění atestačních operací, které probíhají v přátelském prostředí na vysoké odborné i společenské úrovni. Je členem komise pro státní závěrečné zkoušky na 1. a 3.LF UK a členem komise IPVZ pro atestační zkoušky z oboru gynekologie a porodnictví.

Jeho významná přednášková, publikační a pedagogická činnost mu vynesla četná ocenění a zastoupení v institucích podílejících se na rozvoji našeho oboru. Je vedoucím redaktorem časopisu ČGPS „Česká gynekologie“, člen editorial board časopisů Gynecologic Surgery, Endoscopy, Imaging and Allied Technology, recenzentem časopisů jako Medical Science Monitor, Human Reproduction Journal of Obsterics and Gynecology Research a mnohých dalších. Jako místopředseda výboru endoskopické sekce ČGPS se významně po dlouhá léta podílel na rozvoji endoskopických technik. Byl oceněn Pawlikovou cenou za nejlepší vědeckou práci v oboru gynekologie a porodnictví v roce 1998, Staškovou cenou za nejlepší vědeckou práci v oboru onkologie v roce 2001 a získal vítěznou cenu 17th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, EAGO 2002. Jeho spolupráce se slovenskými kolegy byla oceněna v roce 2004 čestným členstvím Slovenské gynekologicko-porodnické společnosti.

Při našich rozhovorech, které se netýkaly odborné problematiky se Zdeněk Holub zmiňoval zvláště o své manželce a dcerách, vzpomínal na své sportovní, především volejbalové aktivity a zmiňoval svoji zálibu v pobytu v přírodě.

Ve Zdeňkovi Holubovi ztrácíme vynikajícího odborníka, ochotného kolegu, pedagoga milovaného svými žáky a lékaře vyhledávaného pacientkami.

Doc. MUDr. David Kužel, CSc
Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN v Praze
Apolinářská 18
128 51 Praha 2

Odborné informace